p2523912724.jpg

燃烧 버닝 (2018)

导演: 李沧东

编剧: 李沧东 / 吴正美 / 村上春树

主演: 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京 / 崔承浩 

类型: 剧情 / 悬疑

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 2018-05-16(戛纳电影节) / 2018-05-17(韩国)

片长: 148分钟

又名: 燃烧烈爱(台) / Burning / Beoning

IMDb链接: tt7282468

燃烧的图片 · · · · · ·

燃烧》资源下载

BURNING.2018.720,1080p.HDRip.H264.AAC-NonDRM.torrent


燃烧烈爱(台) / 燃烧 / 버닝 / Burning / Beoning (2018)燃烧烈爱(台) / 燃烧 / 버닝 / Burning / Beoning (2018)